نویسنده = ���������������� ��������
تشخیص حس وابسته به گویندة گفتار فارسی با استفاده از ویژگی‌های آکوستیکی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 3-14

منصوره کرمی؛ پریا جمشیدلو؛ حسین صامتی