نویسنده = ������ ������������ ����������
ارزیابی سیگنالهای امواج فراصوتی تولید شده توسط لیزر در دو رژیم ترموالاستیک و فرسایش

دوره 3، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 40-47

وحید حقیقی؛ صدیقه ملک محمدی؛ سید مهدی موسوی