نویسنده = ������������ ����������������
مطالعة ارتعاشات موتور و بررسی نقش دسته‌موتورها در بهبود عملکرد خودرو

دوره 2، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 55-66

علی مهرکیش؛ مسعود طهانی؛ محمدمهدی رفیعی