نویسنده = �������������� ������
ارزیابی، شناسایی و کنترل ارتعاشات در شناورهای تندروی دریایی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1397، صفحه 57-70

علی مهرکیش؛ علی اکبر اکبری؛ محمد رضا غلامی


مطالعة ارتعاشات موتور و بررسی نقش دسته‌موتورها در بهبود عملکرد خودرو

دوره 2، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 55-66

علی مهرکیش؛ مسعود طهانی؛ محمدمهدی رفیعی