نویسنده = میرسعید صفی‌زاده
تعداد مقالات: 2
1. آشکارسازی عیب سایش دنده در جعبه‏دندة 90 درجة بالگرد به‌کمک تبدیل موجک گسسته

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1392، صفحه 37-46

هادی سعیدی؛ میرسعید صفی‌زاده


2. محاسبة سرعت صوت در فولاد ای. آی. اس. آی. 4140 با استفاده از تکنیک معکوس تابع همدوسی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1392، صفحه 47-54

سید عباس ارحام نمازی؛ فرهنگ هنرور؛ محسن اعیانی