نویسنده = ������������ �������������� ������������������
بررسی تئوری و تجربی ارتعاشات ماشین لباسشویی

دوره 2، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 21-27

محمدهـادی جلالـی ندوشـن؛ سیـد محمـد کـریم طبـاطبـایی