نویسنده = �������� �������� ��������
اندازه گیری نویز پروانه دریایی در تونل کاویتاسیون

دوره 3، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 28-39

محمد رضا باقری؛ محمد سعید سیف؛ حمید مهدیقلی