نویسنده = ���������������� ��������
ویبروآکوستوگرافی فناوری نوین تصویربرداری بر مبنای فراصوت

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 40-47

فیروز بختیاری نژاد؛ امیر عبدالله؛ وحید فرتاش وند؛ رضوان عابدینی