نویسنده = �������������� ������������
تخمین سرعت پیشروی مناسب برای ماشین‏ های برداشت با استفاده از فراصوت

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 20-26

گلثومه شادکام؛ کاظم جعفری نعیمی؛ محمدعلی محمدی