نویسنده = �������������� ������
هنر اندازه‏ گیری و مدلسازی در آزمایش مودال و مشکلات آن (بخش پایانی)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 48-60

هدی سرپرست؛ محمدرضا آشوری؛ محمدمهدی خطیبی


هنر اندازه‏ گیری و مدل سازی در آزمایش مودال و مشکلات آن (بخش اول)

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 59-68

هدی سرپرست؛ محمد رضا آشوری؛ محمد مهدی خطیبی