نویسنده = ������������ ��������
ارتعاش سنج لیزر داپلر

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 35-38

راضیه قبادی؛ بیژن غفاری