نویسنده = ���������������� ��������
روش نوین اندازه‏ گیری نوسانات دینامیکی با استفاده از پردازش تصویر

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 1-4

حامد علیزاده؛ آرش جودی؛ حسین بالازاده بهار