نویسنده = ���������������� ��������
اندازه گیری نویز پروانه دریایی در تونل کاویتاسیون

دوره 3، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 28-39

محمد رضا باقری؛ محمد سعید سیف؛ حمید مهدیقلی


فرکانس‏ های تشدید ظاهری در دیسک‏ های دوار

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 35-39

حمید مهدیقلی