نویسنده = امیر حسین تقی پور
تعداد مقالات: 3
1. مروری بر استفاده از امواج فراصوت در تصفیه پساب های کشاورزی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 120-137

امیر حسین تقی پور؛ کامیار موقرنژاد؛ مهسا نریمانی


2. اندازه گیری و مدلسازی سرعت صوت در الکل های خالص

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 17-23

سارا سلطانی؛ کامیار موقرنژاد؛ امیر حسین تقی پور


3. ارائه یک روش فرکانس پایین و دستگاه مربوطه به منظور اندازه‌گیری سرعت صوت در مایعات

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 33-38

کامیار موقرنژاد؛ امیر حسین تقی پور