نویسنده = ������ ���������� ��������
تاثیر شرایط مرزی غیرایده آل بر ارتعاشات آزاد تیر با تکیه گاه ساده

دوره 10، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 71-83

رضا آذرافزا؛ مهدی همت بلند؛ علی داور