نویسنده = ���������������� ����������
ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه با ارتعاش تمام بدن در مسافرین نشسته مترو تهران

دوره 5، شماره 10، اسفند 1395، صفحه 10-24

کیکاوس ازره؛ علی خوانین؛ رمضان میرزایی