نویسنده = ������������ ������������
بهره گیری از تکنیک های پردازش سیگنال آرایه‌ای به منظور بهبود الگوریتم فراصوت لیزری

دوره 6، شماره 12، اسفند 1396، صفحه 81-92

عبداله رستمی؛ علیرضا ناطقی؛ سامان فرید سلطانی