نویسنده = �������������������� ������
شبیه سازی عبور خودروی شنی‌دار از موانع

دوره 5، شماره 9، شهریور 1395، صفحه 59-70

سعید ابراهیمی؛ علی کلاهدوزان؛ اصغر مهدیان